Vedtægter

Love og vedtægter for Hou Jollelaug

§1. Navn og hjemmested
Foreningens navn er "Hou Jollelaug", foreningens hjemsted er Hou Havn Skur Nr. 15. 

§2. Formål
Formålet er at fremme forholdene bedst muligt for medlemmernes fartøj på land og i vand, samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger på havnen.
Foreningen er åben for alle med bådplads i havnen, samt for passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret.

§3. Kontingent
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen, på ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for alle medlemmer og skal betales inden generalforsamlingen. Medlemsåret følger kalenderåret.

§4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes forelagt generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den afholdes.

§5. Stemmeret
Hvert aktive medlem har en stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, og gyldigt medlemsbevis for året.

§6. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Forsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Gereralforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af evt. forhandlinger optages. 

§7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 stemmeberettige medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes  senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og med oplysninger om de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelsen af dagsorden gælder §4.

§8. Bestyrelsesvalg
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentere foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen udpeger repræsentant til Hou Havns bestyrelse i henhold  til "Valgrækkefølge for Hou Havns bestyrelse" jf. Hou Havns vedtægter.

§9. Konstituering og tegningsret
Over bestyrelsesforhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer. I alle sager der angår køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen. 

§10. Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive regnskab og status for det forgående år til revisorer. Regnskab og status skal forlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorenes påtegning. 

§11. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer samt en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stedet. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning. 

§12. Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelse beretning for det forløbne år
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent m.v.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer
9. Valg af 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

§13. Vedtægtsændring
Forandring af love og vedtægter kan ske på enhver generalforsamlingen, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med særlig varsel, indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamlingen angivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

§14. Foreningens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen er foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal der samtidig træffes afgørelse om fordeling af eventuel formue, dog kan denne kun anvendes til godtgørende formål.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 7- november 2009
Nyeste kommentarer

12.01 | 16:46

hej, nogen der skal sætte garn i nær fremtid der vil have et føl med ?
mvh Kaspar

...
24.02 | 16:38

Den 23.02.2018.
Fanget 4 søer og en stenbider i 100 m garn.
Blot for at fortælle, at der er fisk ud for Hou.
Med venlig hilsen Keld

...
09.09 | 08:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

...
01.06 | 20:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

...