Nyheder

Referat fra Hou Jollelaug´s generalforsamling

Hou Jollelaug har afholdt

Ordinær generalforsamling lørdag den 4. september 2021 kl. 10.00

Havnehuset, Molen11,  Hou, med følgende

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2022.

 

  1. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 28.august 2021.

 

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Egon Larsen og Keld Jul Vagner

 

 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Jens Ole Hansen og Erling                        Korgaard.

               

8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Orla Olesen og Leo Madsen

 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Lars Jensen.

 

10.Eventuelt.

 

Ad 1. Orla Olesen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. I flg. vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i marts måned. Udsat på grund af corona restriktioner. Tidspunktet godkendt af forsamlingen.

 

Ad 2. Egon Aflagde følgende beretning:

Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .

Der er i 2020 og frem til nu 4  af vore medlemmer, der er afgået ved døden. Jeg vil gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Kurt, Hanne, Knud og Bent.

.....................1 minut ........................ Tak

Et usædvanligt år i covid - 19´s  tegn.

Vi nåede at afholde generalforsamling den 22. februar 2020 for året 2019. Allerede i marts måned kom de første restriktioner, og vores aktivitet i Jollelauget blev sat på pause. En pause, som først nu - efter ca. 18 måneder kan ophøre - håber vi.

 

Medlemmer:

Medlemstallet ved udgangen af 2020 var 102, heraf 32 aktive. 

Der er  sendt kontingentopkrævninger ud for 2021 til 102 medlemmer. Af disse har 82 indbetalt kontingent på nuværende tidspunkt.

 

Kontingent:

På grund af den lave aktivitet besluttede bestyrelsen at vente med opkrævning til efteråret 2021, og at nedsætte kontingentet til 100,- kr.

 

Bestyrelsesarbejdet:

Efter sidste års generalforsamling, hvor der var genvalg til den siddende bestyrelse, konstituerede bestyrelsen sig med Egon som formand, Keld som kasserer, Jørgen Dahl som næstformand, Elo som  "køkkenmedhjælper", og Lars Stender som sekretær..

Festudvalget består af Elo, Egon og Keld.

 

Covid - 19 restriktionerne har betydet, at der ikke har været brug for møder i bestyrelsen. Det eneste arbejde har været at opsætte oplysninger om de aktuelle afstandskrav og antal tilladte personer i klublokalet.

Dog har formanden haft det job at sikre kaffebønner og øl til de medlemmer, 5 til 10 stykker, som trodsede restriktionerne, og mødte op til en snak i klubhuset.

 

Klubhuset:

Der har ikke i regnskabsåret været større vedligeholdelser eller anskaffelser i klubhuset.

Her i sommeren 2021 har vi fået opsat ny tagrende mod vest, og ny beklædning på gavlen mod syd. Denne er også blevet malet.

Tanken om at bygge til klubhuset er sat på "stand by". Til gengæld har vi hjemtaget tilbud på materialer til at hæve loftet til kip og beklæde med troltexplader.

 

Ved større arrangementer og møder har vi stadigvæk mulighed for at benytte Havnehuset.

 

Arrangementer:

Vi nåede at afholde fællesspisning 2 gange inden nedlukningen.

 

Vi planlagde og købte hjem til ålegilde. Da det ikke kunne gennemføres, blev ålene solgt portionsvis til medlemmerne.

 

Havnen:

Havnen skiftede havnefoged i 2020 og igen i 2021.

 

Som sædvanligt sander det til i havneindsejlingen, men  Poul Ejvind har holdt åbent med slæbebåden.

 

Vi har igen haft besøg af mange fremmede fiskere, der kommer fra andre havne for at fiske søer. Der en nu så mange garn i havet, at det kan knibe med at finde en plads til vores 135 m garn.

 

Tove Fønss som var Jollelaugets  repræsentant I havnebestyrelsen gav op efter et år. Bestyrelse har nu udpeget Horst Wilken til  posten.

 

Egon og Keld i Hou Søsportscenter, som står for Havnehuset. Her har ikke været afholdt møder siden november 2020.

 

Aalborg Kommune har som bekendt bevilget 3 mio. kr. til sport, fritid og oplevelser på Havnen. Beløbet er afsat over årene 2018 og 2019. Det har indtil nu ikke været muligt at blive enig med Havnen om de foreslåede projekter. Der ser nu endeligt ud til, at man kan komme i gang yderst på molen.

 

Fiskeriet:

Hvis vi ser på ”Fangstjournalen” på hjemmesiden, er der ikke fanget fisk i området i 2020 eller 2021. Det er dog nok ikke hele sandheden, fangsterne bliver ikke indberettet på hjemmesiden.

Fiskeriet i 2020 var egentligt ganske godt.

Til gengæld har forårsfiskeriet efter fladfisk i 2021 været ringe, ja nærmest en katastrofe.

Efter de mange udenbys fiskere med garn stående kilometervis, sat ud i november - ikke for at fiske, men for at optage pladsen , garn som ikke blev røgtet i flere uger, er havbunden tilsyneladende overtaget af krabber og søstjerner. Fladfisk kan vi i hvert fald ikke fange.

 

Hjemmesiden:

Keld forsøger at holde hjemmesiden www.houjollelaug.dk nogenlunde opdateret, men ser gerne hjælp i form af en webmaster. Det har han ønsket i efterhånden mange år. Alene titlen bør få nogen til at melde sig.

 

Det var hvad jeg har valgt til min beretning.  Det blev godt nok en blanding fra både 2020 og 2021, men beretningen skulle jo have været holdt i februar 2021. Fremadrettet håber vi på mere normale tider.

 

Tak for ordet.

 

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Ad. 3 Keld aflagde følgende regnskab:

 

Indtægter

           

Medlemskontingenter

     

    18.750,00

 

Arrangementer og øl indtægt

     

    36.531,00

 

Indtægter i alt

       

    55.281,00

 
               

Udgifter

             

Netbankforsikring

       

          500,00

 

Hjemmeside

       

          929,00

 

Kontor og porto

       

          200,00

 

Arrangementer og øl udgift

     

    34.454,66

 

Elforbrug

         

      2.877,19

 

Vedligholdelse klubhus

     

          635,00

 

Leje af klubhus

       

      2.528,88

 

Gaver og blomster m.m.

     

          800,00

 

Negativ rente Vendsyssel

     

            14,85

 

Tilbagebetalt nøgledepositum

     

          100,00

 

Ændring varelager

       

        -300,00

 

Udgifter i alt

       

    42.739,58

 
               

Resultat

         

    12.541,42

 
               

Aktiver

             

Forudbetalt leje

       

      1.264,44

 

Kassebeholdning

       

      5.114,00

 

Byttepenge i klubhuset

     

          150,00

 

Sparekassen Vendsyssel

     

    96.280,86

 

Varelager

       

      1.500,00

 

Aktiver i alt

       

 104.309,30

 
               

Passiver

             

Egenkapital 01-01-2020

     

    91.767,88

 

Årets resultat

       

    12.541,42

 

Egenkapital 31-12-2019

     

 104.309,30

 
               

Skyldige poster

           

Omkostningskreditorer

     

                   -  

 

Passiver i alt

       

 104.309,30

 
               

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4. Kontingent 2022 blev fastsat uændret til 200.- kr.

 

Ad. 5 Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad. 6 Genvalg af Egon Larsen og Keld Jul Vagner .

 

Ad. 7 Tidligere 1. suppleant Jens Ole Hansen er indtrådt i bestyrelsen for Jørgen Dahl.

 Nyvalgt 1. suppleant blev Arne Thomsen, 2. suppleant blev Erling Korgaard.

 

Ad 8. Genvalg til Orla Olesen og Leo Madsen.

 

Ad 9 Genvalg til Lars Jensen

 

Ad 10. Orla Olesen: Henstilling til at det fremgår af dagsordenen om man er villig til genvalg.

Spørgsmål om regler og takster for gaver. Keld svarer at der kun er givet blomster ved bisættelser. Ingen gaver til andre begivenheder. Forslag  om indførelse af "ølkort" for at undgå besvær med mønter. Keld svarer, at så længe Sparekassen accepterer tømning af sparegris, er anden ordning ikke påkrævet.

 

Egon takkede af - med en venlig men bestemt opsang til selv at sætte øl til afkøling. Man kan ikke blot meddele, at der ikke er flere kolde øl, og så forvente, at han sørger  for opfyldning.

 

Lars Stender konstaterede at der var 29 deltagere.

 

referent : Lars Stender     Renskrift:  Keld Jul Vagner

 

 

 

Dirigent:

 

 

Orla Olesen

 

 

 

 

 

HUSK REDNINGSVESTEN.

Hvis du er medlem af foreningen "Fritidsfiskeren" har du i dit kontingent en dødsulykkesforsikring på 200.000.- kr. 

Betingelsen for at efterladte kan få udbetalt forsikringssummen er ændret.

REDNINGSVESTEN SKAL BÆRES UNDER FISKERI HELE ÅRET !

..... SÅ HUSK NU AT FÅ DEN REDNINGSVEST PÅ ! DU HAR DEN JO MED I BÅDEN.

OG SÅ HÅBER VI PÅ, AT FORSIKRINGEN IKKE KOMMER TIL UDBETALING !

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Erik Kusk | Svar 08.04.2022 11:14

Rapporter ALLE Sæl & Skarvskader også hvis du bare ser en Sæl, se og læs mere her på https://smaabaadsfiskeri.dk/rapportere-skader-fra-s-l.html

Erik Kusk | Svar 08.04.2022 10:50

Se lige denne video med Tom
https://www.youtube.com/watch?v=ooKcxZDJXFA

Per Sørensen | Svar 09.09.2017 08:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

Erik Kusk Larsen | Svar 01.06.2017 20:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Egon larsen | Svar 03.08.2016 15:19

Tak for en god fiskefestival, tak for stor tilslutning,en stor tak til alle de frivillige der tilbød deres hjælp, håber vi ses næste år. M.V.H. Egon

Erik Kusk Larsen | Svar 19.05.2016 22:35

Husk tilmelding til Hou småbådstræf D 25,06,16 Læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk | Svar 07.03.2016 18:47

Gratis Foredrag om Dørge og trolling fiskeri også for begyndere læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/foredrag.html

Egon | Svar 05.09.2015 22:51

Tak for en hyggelig lørdag,god mad skønt at se stor opbakning,mvh egon

Erik kusk | Svar 24.07.2015 20:34

Hou jollelags Fiskekonkurrence er aflyst på grund af det vejr de lover lørdag, man vil nok forsøge på et senere tidspunk at afholde det. smaabaadsfiskeri.dk

Dit navnPER | Svar 23.06.2015 00:08

Klik her og skriv din kommentar BARE EN LILLE HILSEN FRA ET SOLRIGT CANADA OMKRING 30 GRADER HVER DAG,HER ER BARE FANTASTISK,OVERVEJER OM AT BLIVE HER,MEN SAVNER TROTS ALT HOU KOMMER SOM PLANLAGT HJEM DEN 16 JULI HÅBER I HAR FÅET NOGET GODT MAD NU JEG IKK

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.04 | 11:14

Rapporter ALLE Sæl & Skarvskader også hvis du bare ser en Sæl, se og læs mere her på https://smaabaadsfiskeri.dk/rapportere-skader-fra-s-l.html

...
08.04 | 10:50

Se lige denne video med Tom
https://www.youtube.com/watch?v=ooKcxZDJXFA

...
02.10 | 18:53

Hej jollelaug ( Keld )
Kan Lars melde sig ind nu i Hou jollelaug
Da vi to kone og mand er blevet hug på ålegilde ?
Med hilsen Lars Hougaard Skrukken

...
15.04 | 09:46

Hej Leif.
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke opkræves kontingent for første halvår 2021 på grund af den manglende aktivitet i foreningen.
mvh
Keld

...
Du kan lide denne side