Nyheder

HUSK REDNINGSVESTEN.

Hvis du er medlem af foreningen "Fritidsfiskeren" har du i dit kontingent en dødsulykkesforsikring på 200.000.- kr. 

Betingelsen for at efterladte kan få udbetalt forsikringssummen er ændret.

REDNINGSVESTEN SKAL BÆRES UNDER FISKERI HELE ÅRET !

..... SÅ HUSK NU AT FÅ DEN REDNINGSVEST PÅ ! DU HAR DEN JO MED I BÅDEN.

OG SÅ HÅBER VI PÅ, AT FORSIKRINGEN IKKE KOMMER TIL UDBETALING !

Referat fra generalforsamlingen i Hou Jollelaug den 24-02-2018

 

Hou Jollelaug

Har afholdt generalforsamling med følgende

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

 

2 .Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

4.Fastsættelse af kontingent for 2019.

 

5.Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 17 .februar 2018.

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lars Stender, Jørgen Dahl og Elo Steffensen. (indtrådt august 2017 for Per Sørensen)

 

 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Elo Steffensen og Jens Ole Hansen.  Hvis Elo vælges under punkt 6, skal der vælges ny suppleant.

               

8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Orla Olesen ( indtrådt for Jan Hald) og Flemming Dahl.

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Orla Olesen. Hvis Orla vælges under punkt 8, skal vælges ny suppleant.

 

10.Eventuelt

 

HUSK: Aktive medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet er betalt inden generalforsamlingen.Passive medlemmer har møde - og taleret, men ikke stemmeret.

 

Ad. punkt 1. Orla blev valgt som dirigent. Han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

 

Ad punkt 2: Formanden, Egon aflagde efterfølgende beretning:

 Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .

Der er i år 1 af vore medlemmer, der er afgået ved døden. Jeg vil gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Knud Pedersen .....................1 minut ........................ Tak

Medlemmer:

Medlemstallet ved udgangen af 2017 var 74, heraf 30 aktive.  

Der er  sendt kontingentopkrævninger ud for 2018 til 76 medlemmer. Vi får stadig henvendelser om medlemskab.

 Bestyrelsesarbejdet:

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Egon som formand, Keld som kasserer, Jørgen Dahl som næstformand, Per som køkkenchef, og Lars Stender som sekretær..

Festudvalget bestod af Per, Egon og Keld.

I august ønskede Per at udtræde af bestyrelsen og meldte sig ud af Jollelauget. Det er vi naturligvis kede af, og vi håber, han vender tilbage. Årsagen var en personlig oplevelse til fiskefestivallen, og relaterer ikke til jollelaugets øvrige medlemmer, eller til  bestyrelsen.

I Per´s sted er Elo indtrådt i bestyrelsen. Velkommen til Elo - og ikke mindst Birgit, som begge yder en stor indsats.

Bestyrelsen har arbejdet godt sammen, og har efter bedste evner forsøgt at føre traditionerne videre med hensyn til frokoster og arrangementer. Dette har været muligt med stor støtte fra medlemmerne.

Tak for det!

 Klubhuset:

I år har vi af større ting fået indlagt vand. Vi er nu direkte på vandforsyningen, og er dermed ikke lukket ned om vinteren. Vandledningen gennem "hundegården2 er frostsikret med varmeslange.

Vi har også fået nye vinduer og døre i det østre skur. Det er delvis finansieret af Vendsysselfonden.

 Klubhuset  bliver brugt  dels til lørdagsfrokosterne, men ikke mindst til de uformelle møder om formiddagen. Der er nu folk i huset næsten hver formiddag. Flere af medlemmerne har fundet ud af, at det er bedre at sidde her i varme inden døre, end at stå udenfor i blæst og kulde.

Vi er ved at få det luksusproblem, at vi har for lidt plads i klubhuset . Vi har nu tilmelding til lørdagsfrokosterne. Der har på det seneste været mellem 30 og 32 deltagere.  Vi har  mulighed for at flytte til Havnehuset, hvis antallet overstiger 32 deltagere.  Ved ålegildet og julefrokosten var vi i Havnehuset med ca. 50 deltagere.

 Jollen:

Er afleveret til Hals Turistforening.

 Arrangementer:

Vi har aktivt deltaget i sidste års Sct. Hans fest. Igen på den måde, at vi påtog os aftalte opgaver, for eksempel opsætning/nedtagning af telt, skilte og flagallé.

Egne arrangementer har været vores lørdagsfrokoster.

 ”Fiskefestival” sidste fredag og lørdag i juli efter samme koncept som tidligere år. I år var det vejrmæssigt en blandet fornøjelse, men det var hele sommeren jo som bekendt.  

 Til spisningen og dans i  teltet lørdag aften var der fuldt hus - ca. 140 spisende gæster. I  oktober afholdt vi ålegilde, igen med god deltagelse . Endelig sluttede vi af med Julefrokost; som nævnt begge fester i Havnehuset. I år var julefrokosten leveret af DagliBrugsen. Vi fik kun positive reaktioner på denne beslutning.

Der er kræfter i gang for at holde en stor samlet havnefest. Vi har meddelt, at vi afholder vores fiskefestival som vi plejer.

 Havnen:

Havnen skiftede havnefoged i 2017, og efter det vi hører, skifter man igen for 2018. Vi satser på et godt samarbejde med den/de nye havnefogeder.

Som sædvanligt er der nu sandet til i havneindsejlingen. Der er vel ca. 70 - 80 cm. vand ved normal daglig vandstand.

Keld repræsenterer Jollelauget i havnebestyrelsen. Egon og Keld i Hou Søsportscenter, som står for Havnehuset.

Aalborg Kommune har bevilget 3 mio. kr. til sport, fritid og oplevelser på Havnen. Beløbet er afsat over årene 2018 og 2019. Egon og Keld er i den gruppe, der er nedsat til at finde de bedste projekter indenfor de tre områder.

 Fiskeriet:

Hvis vi ser på ”Fangstjournalen” på hjemmesiden, er der ikke fanget fisk i området i 2017. Det er dog nok ikke hele sandheden, fangsterne bliver ikke indberettet på hjemmesiden.

Fiskeriet i 2017 var præget af den megen blæst, som i lange perioder gjorde fiskeri til "en blandet" fornøjelse. Markrelfiskeriet kan betegnes som rimeligt. (eller brugeligt, som fiskere plejer at sige)

Sildefiskeriet i efteråret slog til gengæld helt fejl.

Hjemmesiden:

Keld forsøger at holde hjemmesiden www.houjollelaug.dk opdateret, men ser gerne hjælp i form af en webmaster. Det har han ønsket i efterhånden mange år. Alene titlen bør få nogen til at melde sig.

Det var hvad jeg har valgt til min beretning.

Tak for ordet. "

 

Beretningen taget til efterretning.

 

Ad punkt 3: Keld aflagde det reviderede regnskab for 2017.

Regnskabet viser et overskud på 17.683,79 kr. og en egenkapital på 54.909,72 kr.

Regnskabet er revideret 15-02-2018 af Orla Olesen og Flemming Dahl uden bemærkninger.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad punkt 4: kontingent 2019. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Der var ikke andre forslag.

Uændret kontingent blev vedtaget.

 

Ad. punkt 5: Ingen indkomne forslag.

 

Ad punkt 6: Genvalg til Lars Stender, Jørgen Dahl og Elo Steffensen.

 

Ad punkt 7: Jens Ole og Erling blev valgt.

Ad punkt 8: Genvalg til Orla Olesen og Flemming Dahl.

 

Ad punkt 9: Lars Jensen blev valgt.

 

Ad punkt 10. Forslag om udsmykning med jolle eller garn, så det mere tydeligt var et jollelaug.

Keld orienterede om stor samlet havnefest i sommeren 2018. Jollelauget indgår med vores sædvanlige fiskefestival.

Keld orienterede om de 3 mio. kr. fra Aalborg Kommune. Egon og Keld er deltagere i gruppen til udmøntning af forslag. Pengene er øremærket til oplevelser, idræt og turisme.

 

Forslag om billedregistrering af medlemmerne blev trukket tilbage på grund af nye, strenge regler fra datatilsynet.

 

Generalforsamlingen slut.

 

Herefter var jollelauget vært ved en øl, en bitter, kaffe med kager fra Ester - og røde pølser med brød.

 

 

Dato:              /             2018

 

 

Orla Olesen, dirigent

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Per Sørensen | Svar 09.09.2017 08.35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

Erik Kusk Larsen | Svar 01.06.2017 20.36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Egon larsen | Svar 03.08.2016 15.19

Tak for en god fiskefestival, tak for stor tilslutning,en stor tak til alle de frivillige der tilbød deres hjælp, håber vi ses næste år. M.V.H. Egon

Erik Kusk Larsen | Svar 19.05.2016 22.35

Husk tilmelding til Hou småbådstræf D 25,06,16 Læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk | Svar 07.03.2016 18.47

Gratis Foredrag om Dørge og trolling fiskeri også for begyndere læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/foredrag.html

Egon | Svar 05.09.2015 22.51

Tak for en hyggelig lørdag,god mad skønt at se stor opbakning,mvh egon

Erik kusk | Svar 24.07.2015 20.34

Hou jollelags Fiskekonkurrence er aflyst på grund af det vejr de lover lørdag, man vil nok forsøge på et senere tidspunk at afholde det. smaabaadsfiskeri.dk

Dit navnPER | Svar 23.06.2015 00.08

Klik her og skriv din kommentar BARE EN LILLE HILSEN FRA ET SOLRIGT CANADA OMKRING 30 GRADER HVER DAG,HER ER BARE FANTASTISK,OVERVEJER OM AT BLIVE HER,MEN SAVNER TROTS ALT HOU KOMMER SOM PLANLAGT HJEM DEN 16 JULI HÅBER I HAR FÅET NOGET GODT MAD NU JEG IKK

egon 23.06.2015 19.15

Tak for hilsen,glad for du nyder din ferie,gid du må samle kræfter,du skylder 30 timers arbejde,,vi har sat telt op vi har hentet borde og stole, forsat god fer

Erik kusk | Svar 04.06.2015 23.04

Smaabaadsfiskeri.dk vil for 6 gang afholde træf på østkysten i 2015 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

12.01 | 16:46

hej, nogen der skal sætte garn i nær fremtid der vil have et føl med ?
mvh Kaspar

...
24.02 | 16:38

Den 23.02.2018.
Fanget 4 søer og en stenbider i 100 m garn.
Blot for at fortælle, at der er fisk ud for Hou.
Med venlig hilsen Keld

...
09.09 | 08:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

...
01.06 | 20:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

...
Du kan lide denne side