Nyheder

Julefrokost i Jollelauget –

Menu:

Marinerede sild, med karrysalat

Stegt rødspættefilet med remoulade

Lun leverpostej med bacon & champignons

Æg og rejer

Grønkål med brunede kartofler, kogt flæsk og julemedister.

Ribbensteg med rødkål

Ris á la mande med kirsebærsauce.

Kaffe med småkager.

Alt dette for kun 150,- kr. pr. person.

Øl, vand, vin og snaps til sædvanlige lave priser.

 

 Kære medlem.

 Det er tid til at samles i Hou Jollelaug.

 Jollelauget holder julefrokost fredag den 01-12-2017 kl. 18.00

i HAVNEHUSET Hou Mole.

 Julefrokosten er for såvel aktive som passive medlemmer med ledsagere.

 Se menuen på ovenstående.

 Pris for menuen er 150,00,- kr.

Øl, vand, vin og snaps til sædvanlige lave priser.

 Tilmelding senest tirsdag den 28-11-2017 Tilmeldingen er bindende.

Beløbet kan evt. indbetales via netbank på reg. 9070 konto 1622252038 Husk at skrive dit navn.

Mobile pay kan også anvendes på 24272207

Du kan også betale kontant i klubhuset.

 (Tilmelding på liste i Jollelaugets klubhus eller på hjemmesiden www.houjollelaug.dk (faneblad øverst i venstre side)

 Mød talstærkt op – støt din forening – og få nogle hyggelige timer i selskab med andre glade mennesker.

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen

 

 

 

 

Hou Jollelaug

Har afholdt

Ordinær generalforsamling lørdag den 25. februar 2017 kl. 10.00

Klubhuset, Molen Hou

Med følgende dagsorden

 

  1. Valg af dirigent

 

2. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

4. Fastsættelse af kontingent for 2018.

 

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 18 .februar 2017.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Egon Larsen og Keld Jul Vagner.

 

 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. På valg er: 1. sup. Jens Ole Hansen.

                2. sup. Elo Steffensen.

 

8. Valg af 2 revisorer. På valg er Jan Hald og Flemming Dahl.

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Orla Olesen

 

10.Eventuelt

 

Der  var 15 fremmødte medlemmer.

 

Ad. punkt 1: Elo Steffensen valgt som dirigent.

Ad. punkt 2: Et minuts stilhed til minde om afdøde Erik Larsen og Erling Sørensen. Herefter aflagde Egon beretningen for det forløbne år. (Se beretningen efterstående)

Beretningen godkendt.

Ad punkt 3: Keld gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet godkendt. ( se regnskabet efterstående)

Ad. punkt 4: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget vedtaget.

Ad. punkt 5: Ingen indkomne forslag fra medlemmer. Henvendelse fra Bådelauget om deres deltagelse i Jollelaugets julefrokost blev drøftet. Der var enighed om, at deltagelse forudsætter medlemskab af Jollelauget.

Ad. punkt 6: Genvalg til Egon og Keld.

Ad. punkt 7: Genvalg til Jens Ole og Elo.

Ad. punkt 8: Genvalg til Flemming og Jan.

Ad. punkt 9: Genvalg til Orla.

Ad. punkt 10: Her drøftedes etablering af vand samt ny gavl , vinduer og dør i redskabshuset.

 Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Beretning for Hou Jollelaug.

Generalforsamling lørdag den 25. februar 2017

Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .

Der er i år 2 af vore medlemmer, der er afgået ved døden. Jeg vil gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Erik Søndergaard Larsen og Erling Sørensen. .....................1 minut ........................ Tak

 

Medlemmer:

Medlemstallet ved udgangen af 2016 var 71, heraf 36 aktive og 31 passive. 

Der er  sendt kontingentopkrævninger ud for 2017 til 75 medlemmer. Vi får stadig henvendelser om medlemskab.

 

Bestyrelsesarbejdet:

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Egon som formand, Keld som kasserer, Jørgen Dahl som næstformand, Per som køkkenchef, og Lars Stender som sekretær..

Festudvalget består af Per, Egon og Keld. Bestyrelsen har arbejdet godt sammen i året, tak for det.

 

Klubhuset:

I år har vi lavet det planlagte projekt med  overdækning af "hundegården." Aluminiums spær og tagplader er  sponsoreret af Vendsyssel fonden Ulsted, og Hou Transformatorforenings Fond med henholdsvis 6.500,- kr. og 5.900,- kr. Med i regnskabet i år er endvidere ny gulvbelægning , renovering af vægge samt udvendig maling. Der er i alt anvendt ca. 27.000 kr. til forbedringer og vedligehold på huset.

Ud over dette har vi investeret ca. 22.000 kr. i inventar. Godt halvdelen heraf er gået til udvidelse af festteltet med 3 sektioner. Det er jo os, der bruger teltet i dets fulde længde.

Klubhuset  bliver brugt  dels til lørdagsfrokosterne, men ikke mindst til de uformelle møder om formiddagen. Der er nu folk i huset næsten hver formiddag. Per sætter varme og kaffe på, og så har flere fundet ud af, at det er bedre at sidde her inden døre, end at stå udenfor i blæst og kulde.

Vores succes som samlingssted, giver begyndende pladsproblemer i klubhuset. Ved den seneste lørdagsfrokost var vi 28, og vi kunne tælle 8-9 stykker som ofte kommer, men som var på ferie denne lørdag. Pladsproblemet kan vi eventuelt løse ved, at der skal tilmelding, så vi kender antal deltagere. Vi har så mulighed for at flytte til Havnehuset når vi overstiger 32 deltagere.  Ved ålegildet og julefrokosten var vi i Havnehuset med ca. 50 deltagere.

 

Jollen:

Jollen har kun været lejet ud nogle få gange i sommeren 2016., Der har været underskud på driften, og vi har derfor meddelt Hals Turistforening, at vi ikke vil fortsætte med udlejningen. I følge den kontrakt, er er indgået med Turistforeningen, skal de have båden tilbage ved ophør af udlejning. Det er meddelt Turistforeningen, men de har ikke hentet den endnu. De vidste i øvrigt ikke, at det var deres båd, før vi gjorde dem opmærksom herpå.

 

Arrangementer:

Vi har aktivt deltaget i sidste års Sct. Hans fest. Igen på den måde, at vi påtog os helt specifikke opgaver, for eksempel opsætning/nedtagning  af telt, skilte og flagallé. Vejret blev dog så dårligt, at bålet blev aflyst. Teltet nåede vi dog at få sat op.

Egne arrangementer har været vores lørdagsfrokoster.

 ”Fiskefestival” sidste fredag og lørdag i juli efter samme koncept som tidligere år. I år var vejrguderne mere med os.  Vi havde udvidet med gratis hoppeborg og bagning af snobrød til børnene. Det trak flere forældre til teltet. Til spisningen og dans i  teltet lørdag aften var der fuldt hus - ca. 140 spisende gæster.

I  september afholdt vi ålegilde, igen med god deltagelse . Endelig sluttede vi af med Julefrokost; som nævnt begge fester i Havnehuset.

En stor tak til hjælperne, og specielt til Per.

Der er kommet forslag om fælles arrangementer - eksempelvis julefrokost med Bådlauget.  Spørgsmålet tages op under dagsordenens punkt 5.

 

Havnen:

Havnen ansatte ny havnefoged til afløsning for Frank. Skiftet er forløbet godt. Preben fortsætter i 2017.

Som sædvanligt er der nu sandet til i havneindsejlingen. Sidste forår blev der uddybet for den nette sum af 180.000 kr. Det var ca. det dobbelte af tidligere år. Havnen vil ikke på sigt have råd til oprensning af denne størrelse uden væsentlige prisstigninger, så lad os håbe på, at det var ekstraordinært i 2016.

Keld repræsenterer Jollelauget i havnebestyrelsen og i Hou Søsportscenter.

 

Fiskeriet:

Hvis vi ser på ”Fangstjournalen” på hjemmesiden, er det ikke mange fisk, der er fanget i 2016. Det er dog nok ikke hele sandheden, idet det er meget få fangster, der kommer på hjemmesiden. Fiskeriet i 2016 må vel betegnes som normalt for området. Vi venter stadig på at rødspætterne kommer tilbage, så det bliver som i gamle dage.

 

 

Hjemmesiden:

Keld forsøger at holde hjemmesiden www.houjollelaug.dk opdateret, men ser gerne hjælp i form af en webmaster. Alene titlen bør få nogen til at melde sig.

 

Bestyrelsen:

 

 

Det var hvad jeg har valgt til min beretning.

 

Tak for ordet.

 

 

 
 
             
                 
                 
          Hou Jollelaug    
          REGNSKAB 2016    
                 
                 
  Indtægter            
  Medlemskontingenter          14.250,00  
  Udleje af båd              1.500,00  
  Kaffekassen              1.449,00  
  Arrangementer og øl indtægt          93.974,00  
  Nøglepenge                  300,00  
  Salg af inventar              1.000,00  
  Tilskud Trafo. Fonden            5.945,75  
  Tilskud Vendsysselfonden Ulsted          6.500,00  
  Indtægter i alt          124.918,75  
                 
  Udgifter              
  Bestyrelsesmøder og generalforsamling                       -    
  Kontorudgifter                  302,50  
  Arrangementer og øl udgift          55.301,79  
  Elforbrug                3.310,00  
  Vedligholdelse klubhus          27.466,79  
  Udgifter båd              1.609,56  
  Leje af klubhus              2.528,88  
  Gaver og blomster m.m.                500,00  
  Nyanskaffelser og inventar          21.964,70  
  Udgifter i alt          112.984,22  
                 
  Resultat              11.934,53  
                 
  Aktiver              
  Kassebeholdning              2.328,00  
  Sparekassen Vendsyssel          35.226,33  
  Aktiver i alt            37.554,33  
                 
  Passiver              
  Egenkapital 01-01-2016          25.291,40  
  Årets resultat            11.934,53  
  Egenkapital 31-12-2016          37.225,93  
                 
  Skyldige poster            
  Omkostningskreditorer                328,40  
  Passiver i alt            37.554,33  
                 

 Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:

Formand: Egon Larsen

Næsrformand: Jørn Dahl

Sekretær: Lars Stender

Kasserer: Keld Jul Vagner

Køkkenchef: Per Sørensen

Festudvalg: Per, Egon og Keld.

 

 

HUSK REDNINGSVESTEN.

Hvis du er medlem af foreningen "Fritidsfiskeren" har du i dit kontingent en dødsulykkesforsikring på 200.000.- kr. 

Betingelsen for at efterladte kan få udbetalt forsikringssummen er ændret.

REDNINGSVESTEN SKAL BÆRES UNDER FISKERI HELE ÅRET !

..... SÅ HUSK NU AT FÅ DEN REDNINGSVEST PÅ ! DU HAR DEN JO MED I BÅDEN.

OG SÅ HÅBER VI PÅ, AT FORSIKRINGEN IKKE KOMMER TIL UDBETALING !

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Per Sørensen | Svar 09.09.2017 08.35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

Erik Kusk Larsen | Svar 01.06.2017 20.36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Egon larsen | Svar 03.08.2016 15.19

Tak for en god fiskefestival, tak for stor tilslutning,en stor tak til alle de frivillige der tilbød deres hjælp, håber vi ses næste år. M.V.H. Egon

Erik Kusk Larsen | Svar 19.05.2016 22.35

Husk tilmelding til Hou småbådstræf D 25,06,16 Læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk | Svar 07.03.2016 18.47

Gratis Foredrag om Dørge og trolling fiskeri også for begyndere læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/foredrag.html

Egon | Svar 05.09.2015 22.51

Tak for en hyggelig lørdag,god mad skønt at se stor opbakning,mvh egon

Erik kusk | Svar 24.07.2015 20.34

Hou jollelags Fiskekonkurrence er aflyst på grund af det vejr de lover lørdag, man vil nok forsøge på et senere tidspunk at afholde det. smaabaadsfiskeri.dk

Dit navnPER | Svar 23.06.2015 00.08

Klik her og skriv din kommentar BARE EN LILLE HILSEN FRA ET SOLRIGT CANADA OMKRING 30 GRADER HVER DAG,HER ER BARE FANTASTISK,OVERVEJER OM AT BLIVE HER,MEN SAVNER TROTS ALT HOU KOMMER SOM PLANLAGT HJEM DEN 16 JULI HÅBER I HAR FÅET NOGET GODT MAD NU JEG IKK

egon 23.06.2015 19.15

Tak for hilsen,glad for du nyder din ferie,gid du må samle kræfter,du skylder 30 timers arbejde,,vi har sat telt op vi har hentet borde og stole, forsat god fer

Erik kusk | Svar 04.06.2015 23.04

Smaabaadsfiskeri.dk vil for 6 gang afholde træf på østkysten i 2015 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.09 | 08:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

...
01.06 | 20:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

...
06.04 | 21:39

Tak alle jer som kom og fejrede min 70 års dag tak for alle gaver Per

...
25.11 | 07:20

Så er silden kommet. Der er fanget sild ud for Hou.

...
Du kan lide denne side