Nyheder

Hou Jollelaug

Referat fra

Ordinær generalforsamling lørdag den 22. februar 2020 kl. 10.00

Klubhuset, Molen Hou

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

 

  1. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

  1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

  1. Fastsættelse af kontingent for 2021.

Da der under punkt 5 er indkommet forsalg om kontingent, som er betinget af vedtægtsændring, foreslås punktet behandle efter punkt 5. Bestyrelsen stiller alternativt ændringsforslag til kontingent, såfremt der sker vedtægtsændring.

 

  1. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 15 .februar 2020.

Der er indkommet forslag om vedtægtsændring vedrørende § 2 Formål.

Nuværende formulering: Formålet er at fremme forholdene bedst muligt for medlemmernes fartøj på land og i vand, samt at fremme samarbejdet med øvrige foreninger på havnen. Foreningen er åben for alle med bådplads i havnen, samt for passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret.

 

Forslag: Foreningens formål er at varetage jolleejernes  interesser på havnen og at fremme det sociale sammenhold blandt medlemmerne. Desuden at arbejde for at fremme samarbejdet med øvrige foreninger på havnen.

 

Bestyrelsens forslag: Som ovenstående forslag med tilføjelse efter sidste punktum.

Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer, og kan indføre venteliste.

 

I § 8 efter sidste punktum tilføjes: Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentant og suppleant til Havnehusets bestyrelse.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lars Stender, Jørgen Dahl og Elo           Steffensen. (alle er villige til genvalg)

 

 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. På valg er: Jens Ole Hansen og Erling                          Korgaard.

               

8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Orla Olesen og Leo Madsen

 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Lars Jensen.

 

10.Eventuelt

 

HUSK: Aktive medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet er betalt inden generalforsamlingen. Passive medlemmer har møde - og taleret, men ikke stemmeret.

 

Ad. punkt 1:  Hans Lumholdt blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Af 29 stemmeberettigede var mødt 15.

 

Ad. punkt 2 : Formanden aflagde beretning:

Beretning for Hou Jollelaug.

Generalforsamling lørdag den 22. februar 2020

Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .

Der er i år 1 af vore medlemmer, der er afgået ved døden. Jeg vil gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Viggo Nielsen.

.....................1 minut ........................ Tak

 

Medlemmer:

Medlemstallet ved udgangen af 2019 var 96, heraf 28 aktive. 

Der er  sendt kontingentopkrævninger ud for 2020 til 103 medlemmer. Vi får stadig henvendelser om medlemskab.

 

Bestyrelsesarbejdet:

Efter sidste års generalforsamling, hvor der var genvalg til den siddende bestyrelse, konstituerede bestyrelsen sig med Egon som formand, Keld som kasserer, Jørgen Dahl som næstformand, Elo som  "køkkenmedhjælper", og Lars Stender som sekretær..

Festudvalget består af Elo, Egon og Keld.

Bestyrelsen har arbejdet godt sammen, og har efter bedste evner forsøgt at føre traditionerne videre med hensyn til frokoster og arrangementer. Dette har været muligt med stor støtte fra ægtefæller og medlemmer.

Tak for det!

Og speciel tak til vore to "bagedamer" Ester og Bodil.

 

Klubhuset:

Der har ikke været større vedligeholdelser eller anskaffelser i klubhuset. Vi skal nu i gang med opsætte nye tagrender.

Der er også ved at være lidt med plads på de almindelige lørdage, hvor der ofte kommer 30 medlemmer. Vi skal måske til at undersøge muligheden for en udvidelse. 4-5 m i længden og lidt mere lofthøjde ville gøre underværker.

 

Klubhuset  bliver brugt  til lørdagsmøder, hvor der spilles på de døde duer.

Det bruges også dagligt  til de uformelle møder om formiddagen. Der er nu folk i huset næsten hver formiddag. Flere af medlemmerne har fundet ud af, at det er bedre at sidde her i varme inden døre, end at stå udenfor i blæst og kulde. Der er som regel kaffe på kanden.

 

Vi har flyttet lørdagsfrokosterne og andre større arrangementer til Havnehuset, da vi som regel er 50 deltagere eller mere.

Det er stadigvæk gratis at låne Havnehuset, vi skal blot gøre rent efter os.

 

Arrangementer:

 

Egne arrangementer har været vores lørdagsfrokoster. Der er dog pause i maj-juni og juli måned.

Fiskefestivalen blev sløjfet i 2019. Det hænger sammen med , at yngre kræfter afholde "Fantastiske Hou dage". Vi deltog så i deres arrangementer, dels med sejlads til fiskekonkurrence og dels til krabbevæddeløb.

Telt og lyskæder var ligeledes i brug. En del medlemmer deltog som hjælpere på eget initiativ.

 

 I  oktober afholdt vi ålegilde, igen med god deltagelse, her var 75 personer.

 

Den 7. november havde Jollelauget 10 års jubilæum. I den anledning inviterede lauget til gratis spisning lørdag den 9. november. Vi købte platter i Møllehuset, Asaa. God fest med deltagelse af 86 personer.

 

 Endelig sluttede vi af med Julefrokost sidste fredag i november. Som noget nyt var madlavningen m.m. overdraget til mændene. Det gik fint både før - under og efter middagen.  Vi fik kun positive reaktioner på vores madlavning.

 

Havnen:

Havnen skiftede havnefoged i 2018. Det blev et team af Egon, Normann, Poul Ejvind og Keld.

Det var således 4 fra Jollelauget, der udførte det praktiske arbejde i Havnen. Efter 2 år på posten ønskede Normann, Egon og Keld at fratræde. Der er derfor kommet ny havnefoged for 2020 nemlig Hans Lumholdt.

 

Som sædvanligt sander det til i havneindsejlingen, men i dette efterår og vinter har Poul Ejvind holdt åbent med slæbebåden. Dette til gavn for de efterhånden mange fremmede fiskere, der kommer fra andre havne for at fiske søer. Der en nu så mange garn i havet, at det kan knibe med at finde en plads til vores 135 m garn.

Keld har repræsenterer Jollelauget i havnebestyrelsen i en årrække, men ønsket at fratræde denne post. Bestyrelsen har derfor enstemmigt besluttet at bede vores medlemTove Fønss om at overtage posten. Der er sket fra november 2019. Jollelauget kan udpege en ny repræsentant inden 1. december 2021.

 

Egon og Keld i Hou Søsportscenter, som står for Havnehuset.

 

Aalborg Kommune har som bekendt bevilget 3 mio. kr. til sport, fritid og oplevelser på Havnen. Beløbet er afsat over årene 2018 og 2019. Der er ikke mig bekendt sket videre med hensyn til beslutning om brugen af disse penge. Dog er der nu hyret et arkitektfirma til at udarbejde forslag.

 

Fiskeriet:

Hvis vi ser på ”Fangstjournalen” på hjemmesiden, er der ikke fanget fisk i området i 2019. Det er dog nok ikke hele sandheden, fangsterne bliver ikke indberettet på hjemmesiden.

Forårsfiskeriet i 2019 var ikke noget at "skive hjem om". Markrelfiskeriet var "brugeligt" som man siger på disse kanter, dog uden at vi rendte ind i de store stimer.

Sildefiskeriet både i foråret og efteråret slog helt fejl.

 

 

Hjemmesiden:

Keld forsøger at holde hjemmesiden www.houjollelaug.dk nogenlunde opdateret, men ser gerne hjælp i form af en webmaster. Det har han ønsket i efterhånden mange år. Alene titlen bør få nogen til at melde sig.

 

Det var hvad jeg har valgt til min beretning.

 

Tak for ordet.

 

Spørgsmål ?

 

Beretningen godtaget uden spørgsmål eller kommentarer .

 

Ad punkt 3 : Kassereren oplæste regnskab 2019, som viste:

 

Indtægter                                                                                    89.558,00

Udgifter                                                                                       76.699,74

Resultat                                                                                        12.858,26

Aktiver                                                                                         92.283,51

Egenkapital                                                                                 91.767,88

Passiver                                                                                           515,63

 

Udarbejdet 22-01-2020 af Keld Jul Vagner

Revideret 28-01-2020 uden bemærkninger af Orla Olesen og Leo Madsen

 

Godkendt på generalforsamling 22-02-2020

 

Ad. punkt 4: Da der er indkomne forslag under punkt 5, som vil have indflydelse på punktet, flyttes det til efter behandlingen af punkt 5.

 

Ad. punkt 5:  § 2 Det indkomne forslag vedtaget. Derefter blev bestyrelsens tillægsforslag vedtaget. § 8 ændringen vedtaget.

 

Tilbage til punkt 4:  Bestyrelsens forslag på 200 kr. til alle medlemmer blev vedtaget.

 

Ad punkt 6: Lars Stender, Jørgen Dahl og Elo Steffensen blev genvalgt.

 

Ad. punkt 7: Jens Ole Hansen og Erling Korgaard  blev genvalgt.

 

Ad punkt 8: Orla Olesen og Leo Madsen blev genvalgt.

 

Ad. punkt 9: Lars Jensen blev genvalgt.

 

Ad. punkt 10: Foreningen skal stille med mindst 2 mand til rengøring af Havnehuset den 28. marts 2020 kl. 9 til 12. Keld efterlyser deltagere.

Fantastiske Hou dage spørger om vi vil stå for krabbevæddeløb og fisketur i uge 29. Keld efterlyser deltagere.

Egon efterlyser deltagere til "madhold" til lørdagsfrokoster m.m. Fremadrettet ønskes oprettet 3 til 4 madhold, som på skift står for arrangementet.

 

Keld fremlagde tanker om udvidelse af klubhuset. Der skal diverse ansøgninger af sted. Forslaget blev positivt modtages. Der arbejdes med forslaget i 2020.

 

Referent : Lars Stender.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22-02-2020

 

Hans Lumholdt, dirigent

 

 

 

HUSK REDNINGSVESTEN.

Hvis du er medlem af foreningen "Fritidsfiskeren" har du i dit kontingent en dødsulykkesforsikring på 200.000.- kr. 

Betingelsen for at efterladte kan få udbetalt forsikringssummen er ændret.

REDNINGSVESTEN SKAL BÆRES UNDER FISKERI HELE ÅRET !

..... SÅ HUSK NU AT FÅ DEN REDNINGSVEST PÅ ! DU HAR DEN JO MED I BÅDEN.

OG SÅ HÅBER VI PÅ, AT FORSIKRINGEN IKKE KOMMER TIL UDBETALING !

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Per Sørensen | Svar 09.09.2017 08:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

Erik Kusk Larsen | Svar 01.06.2017 20:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Egon larsen | Svar 03.08.2016 15:19

Tak for en god fiskefestival, tak for stor tilslutning,en stor tak til alle de frivillige der tilbød deres hjælp, håber vi ses næste år. M.V.H. Egon

Erik Kusk Larsen | Svar 19.05.2016 22:35

Husk tilmelding til Hou småbådstræf D 25,06,16 Læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk | Svar 07.03.2016 18:47

Gratis Foredrag om Dørge og trolling fiskeri også for begyndere læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/foredrag.html

Egon | Svar 05.09.2015 22:51

Tak for en hyggelig lørdag,god mad skønt at se stor opbakning,mvh egon

Erik kusk | Svar 24.07.2015 20:34

Hou jollelags Fiskekonkurrence er aflyst på grund af det vejr de lover lørdag, man vil nok forsøge på et senere tidspunk at afholde det. smaabaadsfiskeri.dk

Dit navnPER | Svar 23.06.2015 00:08

Klik her og skriv din kommentar BARE EN LILLE HILSEN FRA ET SOLRIGT CANADA OMKRING 30 GRADER HVER DAG,HER ER BARE FANTASTISK,OVERVEJER OM AT BLIVE HER,MEN SAVNER TROTS ALT HOU KOMMER SOM PLANLAGT HJEM DEN 16 JULI HÅBER I HAR FÅET NOGET GODT MAD NU JEG IKK

egon 23.06.2015 19:15

Tak for hilsen,glad for du nyder din ferie,gid du må samle kræfter,du skylder 30 timers arbejde,,vi har sat telt op vi har hentet borde og stole, forsat god fer

Erik kusk | Svar 04.06.2015 23:04

Smaabaadsfiskeri.dk vil for 6 gang afholde træf på østkysten i 2015 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.04 | 09:46

Hej Leif.
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke opkræves kontingent for første halvår 2021 på grund af den manglende aktivitet i foreningen.
mvh
Keld

...
15.04 | 08:46

det er ikke nem at finde tlf nr. til betaling for nye medlemmer. mobilpay ??

...
12.01 | 16:46

hej, nogen der skal sætte garn i nær fremtid der vil have et føl med ?
mvh Kaspar

...
24.02 | 16:38

Den 23.02.2018.
Fanget 4 søer og en stenbider i 100 m garn.
Blot for at fortælle, at der er fisk ud for Hou.
Med venlig hilsen Keld

...
Du kan lide denne side