Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HOU JOLLELAUG

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Hou Jollelaug. Foreningens hjemsted er Hou Havn, skur nr. 15

§ 2 Formål:

Foreningens formål er at varetage jolleejernes interesser på havnen, og at fremme det sociale sammenhold blandt medlemmerne. Desuden at arbejde for at fremme samarbejdet med øvrige foreninger på havnen. Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer, og kan indføre venteliste.

§ 3 Kontingent:

Kontingent fastsættes for et år ad gangen på ordinær generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for alle medlemmer, og skal betales inden generalforsamlingen. Medlemsåret følger kalenderåret.

§ 4 Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes med mindst fjorten dages varsel. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før den afholdes.

§ 5 Stemmeret:

Hvert medlem har en stemme. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde, og gyldigt medlemsbevis for året.

§ 6 Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Forsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af evt. forhandlinger optages.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, og med oplysninger om de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelse af dagsorden gælder § 4.

§ 8 Bestyrelsesvalg:

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år vælges 2 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen udpeger repræsentant til Hou Havns bestyrelse i henhold til ”Valgrækkefølge for Hou Havns bestyrelse” jf. Hou Havns vedtægter. Bestyrelsen udpeger foreningens repræsentant og suppleant til Havnehusets bestyrelse.

§ 9 Konstituering og tegningsret:

Over bestyrelsesforhandlinger føres en protokol. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af formand og kasserer. I alle sager der angår køb og salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

§ 10 Regnskab:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive regnskab og status for det forgangne år til revisorerne. Regnskab og status skal forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ 11 Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen 2 revisorer samt 1 suppleant. Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§ 12 Dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.       Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4.       Fastsættelse af kontingent m.v.

5.       Behandling af indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.       Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8.       Valg af 2 revisorer.

9.       Valg af 1 revisorsuppleant.

10.   Eventuelt.

§ 13 Vedtægtsændringer:

Forandring af love og vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med særligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling angivne stemmer for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

§ 14 Foreningens opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun vedtages på en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. På generalforsamlingen skal der samtidigt træffes afgørelse om fordelingen af eventuel formue, dog kan denne kun anvendes til godtgørende formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. november 2009

§ 8 er ændret på generalforsamling 31. marts 2012

§ 2 og § 8 ændret på generalforsamling 22. februar 2020

Hou Jollelaug