Hou Jollelaug

Nyheder

Referat fra Hou Jollelaugs

Ordinære generalforsamling lørdag den 25. februar 2023 kl. 10.00

Jollehuset, Molen13, Hou

afholdt med følgende dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2024. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 200,- kr.
 5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 18.februar 2023. Der er ikke indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Egon Larsen og Keld Jul Vagner.
 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. På valg er Lars Stender og Hans Jørgen Nielsen.
 8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Orla Olesen og Leo Madsen
 9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Lars Jensen.
 10. Eventuelt.


Ad punkt 1: Orla Olesen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jf. vedtægterne § 4. Der var 33 fremmødte hvoraf 2 uden stemmeret.


Ad punkt 2: Formanden aflagde følgende beretning:


Beretning for Hou Jollelaug.

Generalforsamling lørdag den 25. februar 2023


Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .


Fra den seneste generalforsamling 26-02-2022 og til nu er 4 af vore medlemmer afgået ved døden. Jeg vil
gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Mette Bendtsen, Jørgen Ravnborg, Klaus Eberhard Bencke og Freddy Sørensen.


.....................1 minut ........................ Tak


2022 var året, hvor vi fik startet op igen efter corona restriktionerne. Vi lagde således ud med at afholde
generalforsamlingen de 26. februar 2022.


Lørdagsfrokosterne fik vi gang i igen den 2. april 2022.


Medlemmer:
Medlemstallet ved udgangen af 2022 var 106.
Der er sendt kontingentopkrævninger ud for 2023 til 106 medlemmer. Af disse har 89 indbetalt kontingent
på nuværende tidspunkt.


Kontingent:
Den udsendte kontingentopkrævning er på 200,- kr. som vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar
2022. Udsendelsen er sket pr. mail, hvor denne har været kend, ellers annonceret i klubhuset.


Bestyrelsesarbejdet:
På sidste års generalforsamling blev Jan Bendtsen, Erik Christensen og Arne Thomsen nyvalgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Egon Larsen som formand, Keld Jul Vagner som kasserer, Arne Thomsen som næstformand, Jan Bendtsen som sekretær og Erik Christensen som bestyrelsesmedlem.


Klubhuset:
Klubhuset bliver bugt dagligt af 12 til 15 medlemmer, som mødes for at diskutere dagens begivenheder - og klage over det manglende fiskeri. Der er som regel kaffe på kanden, og jeg vil gerne understrege at alle medlemmer er velkomne - og skulle der mangle kaffe, er man velkommen til selv at brygge en kande.
Vi må konstatere at besøgstallet er faldet efter ophør af duespillet.


Ved større arrangementer og møder har vi stadigvæk mulighed for at benytte Havnehuset.


Arrangementer:
Vi fik som sagt startet lørdagsfrokosterne op igen i april måned.
Vi harså afholdt ålegilde den 8. oktober med 71 deltagere og julefrokost den 25. november med 77
deltagere.


Tak til hjælpere i køkken og ved oprydning.


Havnen:
Jollelaugets repræsentant I havnebestyrelsen er Horst Wilken , som nu er formand i bestyrelsen.


Hans Lumholdt repræsenterer jollelauget i Hou Søsportscenteret som bestyrelsesmedlem. Keld Jul Vagner er personlig suppleant for Hans.
Søsportscenteret står for drift af Havnehuset. Vi finder ikke bestyrelsesarbejdet i Søsportscenteret
tilfredsstillende. Der afholdes sjældent møder, og beslutninger gennemføres undertiden ikke.


Vi finder i det hele taget, at samarbejdet mellem foreningerne på havnen kunne blive bedre.


Der er fortsat ikke afklaring om brug af de midler, Aalborg Kommune stillede til rådighed for 3 år siden .
Da der fortsat ikke er sket noget med hensyn til nye broer, og de brofag, vi har fået fra andre forsat ligger
ubenyttede, har Hou Jollelaug med Egon og Jan taget initiativ til at ombygge en af broerne. Der er tale om
bro 1. Egon og Jan med hjælpere har tilbudt at udføre arbejdet. Havnen skal naturligvis betale materialerne samt vand- og el-installationer.


Fiskeriet:
Det vi hører i jollehuset om fangst er, at der stort set ikke fanges fladfisk. I sæson 2022 har der kun været
et rimeligt fiskeri af makrel og lidt fjæsing.
De mange fremmede fiskere efter søer, har i sæson 2022 og specielt starten på 2023 haft endnu dårligere
resultater end året før. Der er utvivlsomt tale om markant overfiskeri. Når man tænker på, hvor mange
fugle og marsvin, der er druknet i garnene, er det skræmmende, at dette fiskeri fortsætter.


Hjemmesiden:
Keld har forgæves søgt hjælp til hjemmesiden i de seneste ca. 12 år . Der er imidlertid ingen, der har meldt sig som webmaster. Vores hjemmeside er overgået til one,com hvilket har bevirket, at den kun virker i beskedent omfang, Vi skal enten have en m/k, der kan servicere den, eller finde en anden løsning
eventuelt sammen med Havnen.


Det var hvad jeg har valgt til min beretning.
Tak for ordet.


Spørgsmål ?


Beretningen blev taget til efterretning.


Ad punkt 3: Keld fremlagde regnskabet.


Regnskabet er underskrevet uden bemærkninger den 15/2 2023 af de valgte
revisorer Leo Madsen og Orla Olesen.


Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen og underskrevet af dirigenten.


Ad punkt 4 Fastsættelse af kontingent for 2024: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 200,- kr. blev vedtaget


Ad punkt 5: Der var ikke indkomne forslag.


Ad punkt 6: Valg til bestyrelsen: Egon Larsen og Keld Jul Vagner blev genvalgt.


Ad punkt 7: Valg af suppleanter: Jens Bach blev valgt som 1. suppleant. Hans
Jørgen Nielsen som 2. suppleant.


Ad punkt 8: Valg af 2 revisorer : Genvalg til Orla Olesen og Leo Madsen.


Ad punkt 9: Valg af revisorsuppleant: Lars Jensen blev genvalgt.


Ad punkt 10 eventuelt: Jollelauget vært ved en øl eller vand. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden. Egon takkede ligeledes forsamlingen.


Referent: Jan Bendtsen
Renskrevet af Keld Jul Vagner


Godkendt af dirigenten
Orla Olesen


Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Egon Larsen : Formand
Erik Christensen : Næstformand
Jan Bendtsen: Sekretær
Arne Thomsen: Medlem
Keld Jul Vagner: Kasserer

Referat fra

Ordinær generalforsamling lørdag den 26. februar 2022 kl. 10.00

Havnehuset, Molen11,  Hou

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 

 1. Formandens/bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 

 1. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for 2023.

 

 1. 5.     Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige, og bestyrelsen i hænde senest den 19.februar 2022.

Bestyrelsen foreslår ændring i §4. "Generalforsamling afholdes hvert år i marts måned - ændres til hvert år i 1. kvartal."

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Elo Steffensen (ønsker ikke genvalg), Lars Stender og Arne Thomsen (modtager begge genvalg)

 

 7. Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. Arne Thomsen (1. suppleant) er indtrådt i bestyrelsen for Jens Ole Hansen. Der skal derfor vælges ny.  

2. suppleant er Erling Korgaard.

8. Valg af 2 revisorer. På valg er: Orla Olesen og Leo Madsen

 

 

9. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: Lars Jensen.

 

10.Eventuelt

 

 

 

Ad. 1  Referent: Orla Olesen.

Ad. 2  Referent: Hentes hos formanden !

Beretning for Hou Jollelaug.

Generalforsamling lørdag den 26. februar 2022

Goddag – og velkommen til generalforsamling i Hou Jollelaug .

Fra den seneste generalforsamling 4/9 2021 og til nu er 2 af vore medlemmer afgået ved døden. Jeg vil gerne at vi holder 1 minuts stilhed og mindes Jørgen Dahl og Lene Morell.

.....................1 minut ........................ Tak

2021 var et år, som stadigvæk var præget af covid 19.

Vi fik afholdt generalforsamlingen med aflæggelse af beretning og regnskab for året 2020 den 4. september 2021.  Den skulle have været afholdt i marts 2021, men her var der stadigvæk forsamlingsforbud. 

 

Medlemmer:

Medlemstallet ved udgangen af 2021 var 91. 

Der er  sendt kontingentopkrævninger ud for 2022 til 95 medlemmer. Af disse har 81 indbetalt kontingent på nuværende tidspunkt.

 

Kontingent:

Den udsendte kontingentopkrævning er på 200,- kr. som vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2021. Udsendelsen er sket pr. mail hvor denne har været kendt.

 

Bestyrelsesarbejdet:

Efter sidste års generalforsamling, hvor der var genvalg til Egon og Keld, trak Jørgen sig fra bestyrelsen på grund af sygdom.  1. suppleant Jens Ole  indtrådte.

Efterfølgende ønskede Jens Ole at udtræde af bestyrelsen, og efter indbyrdes aftale tiltrådte 1, suppleanten Arne Thomsen. Bestyrelsen konstituerede sig med Egon som formand, Keld som kasserer, Arne som næstformand, Elo som bestyrelsesmedlem og Lars Stender som sekretær..

 

 

Klubhuset:

Som nævnt på generalforsamlingen 4. september 2021 var der planer om en ombygning af klubhuset ved at hæve loftet til kip. Dette arbejde er gennemført med flot resultat. Tak til de frivillige, der deltog i arbejdet. Speciel tak til Jan, som stillede sin arbejdskraft og ekspertise til rådighed.

Vi fik et dejligt lokale med "højt til loftet" mere luft og bedre akustik.

Efter ansøgning til Aalborg Kommune er det lykkedes at få overdraget huset, således at vi ikke skal betale husleje.

 

Ved større arrangementer og møder har vi stadigvæk mulighed for at benytte Havnehuset.

 

Arrangementer:

Vi har afholdt ålegilde den 30. oktober med 77 deltagere og julefrokost den 26. november med ca. 40 deltagere. Tak til hjælpere i køkken og ved oprydning.

 

Havnen:

 

 

Jollelaugets  repræsentant I havnebestyrelsen Horst Wilken er pr. 1. januar 2022 valgt som formand for Havnen. Af havnens hjemmeside fremgår det, at der er to ubesatte bestyrelsesposter. Trist at der ikke er så stor interesse for Havnens drift, at der kan dannes en fuldtallig bestyrelse.

 

Egon og Keld repræsenterer jollelauget i Hou Søsportscenter, som står for Havnehuset. Her har ikke været afholdt møder siden november 2020. Bestyrelsen skal udpege medlemmer til Hou Søsportscenter.

 

Det ser nu endeligt ud til at de 3 mio. kr. Aalborg kommune bevilgede til brug i 2018 og 2019 kommer i anvendelse. Der er planlagt et projekt yderst på molen. Aftaler om fordeling af råderet over arealerne er nu på plads.

 

Fiskeriet:

Der sker stadigvæk ingen indberetninger af fangster på Jollelaugets hjemmeside.

Det vi hører i jollehuset om fangst af fladfisk er ikke opløftende. I sæson 2021 har der stort set kun været et rimeligt fiskeri af makrel.

 

De mange fremmede fiskere efter søer, har i sæson 2021 og starten på 2022 haft beskedne eller direkte dårlige resultater. Det ser ud som om fiskeriet de seneste år har nået et niveau, der ikke kan bære. Der er utvivlsomt tale om markant overfiskeri. Dette påvirker også os jollefiskere, ikke kun på so fiskeriet, men vi kan også spekulere på, hvor fladfiskene er blevet af. Fange dem kan vi ikke.

 

 

Hjemmesiden:

Keld har forgæves søgt hjælp til hjemmesiden i de seneste ca. 10 år . Der er imidlertid ingen, der har meldt sig som webmaster. Spørgsmålet er, om vi har brug for hjemmesiden. Fangstjournalen bruges jo ikke.

Den koster ca. 1.000 kr.pr. år

 

Det var hvad jeg har valgt til min beretning. 

Tak for ordet.

 

Spørgsmål ?

 

 

Ad. 3. Referent: Bemærkning fra Orla om indkøb. Regnskab godkendt

 

Ad. 4 Referent: 200 kr.

 

Ad. 5 Referent : Ændring vedtaget.

 

Ad. 6 Referent: Jan Bendtsen og Erik Christensen og Arne Thomsen. Valgt

Ad. 7 Referent: 1) Lars Stender 2) Hans Jørgen Nielsen

 

Ad 8 Referent: Genvalg

 

Ad 9 Referent: Genvalg

 

Ad 10 Referent: om arrangementer. Mad og ålegilde. Alt mad  foregår i Havnehuset.

 

Referent Lars Stender.

 

 

Dirigent: Orla Olesen

Erik Kusk 08.04.2022 09:14

Rapporter ALLE Sæl & Skarvskader også hvis du bare ser en Sæl, se og læs mere her på https://smaabaadsfiskeri.dk/rapportere-skader-fra-s-l.html

Erik Kusk 08.04.2022 08:50

Se lige denne video med Tom
https://www.youtube.com/watch?v=ooKcxZDJXFA

Per Sørensen 09.09.2017 06:35

Hej bare at fortælle jer kære medlemmer Jeg har nu sidst i August meddelt Egon og Keld at jeg udtræder af bestyrelsen og melder mig ud af Hou Jollelaug Per

Erik Kusk Larsen 01.06.2017 18:36

Husk Hou småbådstræf D 1- 07 - 17 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Egon larsen 03.08.2016 13:19

Tak for en god fiskefestival, tak for stor tilslutning,en stor tak til alle de frivillige der tilbød deres hjælp, håber vi ses næste år. M.V.H. Egon

Erik Kusk Larsen 19.05.2016 20:35

Husk tilmelding til Hou småbådstræf D 25,06,16 Læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk 07.03.2016 17:47

Gratis Foredrag om Dørge og trolling fiskeri også for begyndere læs mere her http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/foredrag.html

Egon 05.09.2015 20:51

Tak for en hyggelig lørdag,god mad skønt at se stor opbakning,mvh egon

Erik kusk 24.07.2015 18:34

Hou jollelags Fiskekonkurrence er aflyst på grund af det vejr de lover lørdag, man vil nok forsøge på et senere tidspunk at afholde det. smaabaadsfiskeri.dk

Dit navnPER 22.06.2015 22:08

Klik her og skriv din kommentar BARE EN LILLE HILSEN FRA ET SOLRIGT CANADA OMKRING 30 GRADER HVER DAG,HER ER BARE FANTASTISK,OVERVEJER OM AT BLIVE HER,MEN SAVNER TROTS ALT HOU KOMMER SOM PLANLAGT HJEM DEN 16 JULI HÅBER I HAR FÅET NOGET GODT MAD NU JEG IKK

egon 23.06.2015 17:15

Tak for hilsen,glad for du nyder din ferie,gid du må samle kræfter,du skylder 30 timers arbejde,,vi har sat telt op vi har hentet borde og stole, forsat god fer

Erik kusk 04.06.2015 21:04

Smaabaadsfiskeri.dk vil for 6 gang afholde træf på østkysten i 2015 Læs mere her på http://smaabaadsfiskeri.dk/arrangementer/hou%20sm%C3%A5b%C3%A5ds%20tr%C3%A6f.html

Erik kusk 29.01.2015 21:39

Foredrag om vrag og haj fiskeri

Tidspunkt. Det bliver onsdag 25.03
Alle er velkommen
Læs mere på
http://www.smaabaadsfiskeri.dk/?Arrangementer:Foredrag

Egon Larsen 01.01.2015 10:28

Alle medlemmer i hou jollelaug ønskes et rigtigt godt nytår, og tak for mange hyggelige timer, og håber 2015 bliver et rigtigt godt år. bestyrelsen ..

Erik Kusk 30.12.2014 20:37

smaabaadsfiskeri.dk har indgået en sponsoraftale med Sparekassen Vendsyssel om financiering af slæbestedet på Hou Havn. Fra den kommende sæson er GRATIS i 5 år

FRANK PEDERSEN 17.12.2014 07:04

HEJ MED JER HAR I HØRT DET OG DET ER INGEN VITS VORES KASSEMESTER FYLDER 70 D.24-12 IDETTE ÅR

Erik kusk 11.08.2014 21:24

Hej
Så prøver vi igen at få Hou småbådstræf afholdt D 23,08
Alle er velkommen
Læs mere på smaabaadsfiskeri.dk
http://www.smaabaadsfiskeri.dk/?Arrangementer:Hou_sm%26aring%3Bb%26aring%3Bds_tr%26aelig%3Bf

Erik Kusk Larsen 15.06.2014 20:52

Smaabaadsfiskeri.dk afholder træf i Hou D 28,06
Læs mere her på http://www.smaabaadsfiskeri.dk/?Arrangementer:Hou_sm%26aring%3Bb%26aring%3Bds_tr%26aelig%3Bf

sebastian 23.06.2012 19:43

ja!! tak for det hou hilsen jnny andesen.s søn der har båd plads 24 hej far